Accuracy

ethoxytrimethylgermane   3881 Ethoxytrimethylgermane

(Previous)     (Back)     (Next)         Geometry predicted using PM7

   

    #  Species Formula
  3871 Triphenyl phenylethynyl germaniumC26H20Ge
  3872 Tetrabenzyl germaniumC28H28Ge
  3873 CyanogermaneCH3NGe
  3874 Cyanogermane (Geo)CH3NGe
  3875 DimethylaminetrimethylgermaneC5H15NGe
  3876 Germylazide (Geo)H3N3Ge
  3877 GermylazideH3N3Ge
  3878 Germanium oxide (Geo)OGe
  3879 Germanium oxideOGe
  3880 MethoxytrimethylgermaneC4H12OGe
  3881 Ethoxytrimethylgermane C5H14OGe
  3882 Germyl isocyanate (Geo)CH3NOGe
  3883 DimethoxydimethylgermaneC4H12O2Ge
  3884 TrimethoxymethylgermaneC4H12O3Ge
  3885 TetramethoxygermaniumC4H12O4Ge
  3886 TetraethoxygermaniumC8H20O4Ge
  3887 GeO6(+) (ACACGE) (Geo)C15H21O6Ge
  3888 GeO6(+) (ACACGE)C15H21O6Ge
  3889 Germanium fluoride (Geo)FGe
  3890 Germanium fluorideFGe
  3891 FluorogermaneH3FGe


ΔHf: -87.8 kcal/mol,     REF: J. C. Baldwin, M. F. Lappert, J. B. Pedley, J. S. Poland, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1943 (1972).
 
 PM7
Ethoxytrimethylgermane
 H=-87.8 HR=BLPP1972
 C   0.00000000 +0  0.0000000 +0  0.0000000 +0   0   0   0
 Ge   1.94254441 +1  0.0000000 +0  0.0000000 +0   1   0   0
 C   1.94185947 +1 112.4788486 +1  0.0000000 +0   2   1   0
 H   1.08870768 +1 108.5261765 +1 178.3915099 +1   3   2   1
 C   1.94328503 +1 113.4654567 +1  48.1551711 +1   2   3   4
 O   1.72145826 +1 108.8135938 +1 -61.1630437 +1   2   3   4
 H   1.08675123 +1 109.2376164 +1  57.9694226 +1   3   2   1
 H   1.08743872 +1 109.0044046 +1 -62.5234555 +1   3   2   1
 H   1.08896553 +1 108.3212554 +1 176.6044880 +1   1   2   3
 H   1.08706454 +1 109.1005760 +1  57.4661581 +1   1   2   3
 H   1.08667630 +1 109.3140417 +1 -63.1747900 +1   1   2   3
 H   1.08601275 +1 110.1201129 +1 -169.9598274 +1   5   2   6
 H   1.08931751 +1 108.3430319 +1  68.4596166 +1   5   2   6
 H   1.09147056 +1 107.2347357 +1 -49.2768843 +1   5   2   6
 C   1.37909325 +1 124.8832138 +1 179.8762832 +1   6   2   5
 C   1.53329260 +1 105.7323396 +1 -178.7470555 +1  15   6   2
 H   1.10825619 +1 109.0338382 +1  61.1852040 +1  15   6   2
 H   1.10818450 +1 109.1650432 +1 -58.6221581 +1  15   6   2
 H   1.09186305 +1 111.4648715 +1 -179.8369239 +1  16  15   6
 H   1.09673723 +1 110.4298705 +1  59.0005628 +1  16  15   6
 H   1.09685270 +1 110.4052576 +1 -58.6967337 +1  16  15   6