Accuracy

bi(iii)cl5(2-) (kamwok) r   8249 Bi(III)Cl5(2-) (KAMWOK) (Geo)

(Previous)     (Back)     (Next)        

   

    #  Species Formula
  8239 Bi(III)I6(3-) (KOQCAU)I6Bi
  8240 Bismuth, dimerBi2
  8241 Bi2F4F4Bi2
  8242 Bi2F4 (Geo)F4Bi2
  8243 Bi2F6F6Bi2
  8244 Bi2F6 (Geo)F6Bi2
  8245 Bi2Cl4Cl4Bi2
  8246 Bi2Cl4 (Geo)Cl4Bi2
  8247 Bi2Cl6Cl6Bi2
  8248 Bi2Cl6 (Geo)Cl6Bi2
  8249 Bi(III)Cl5(2-) (KAMWOK) (Geo) Cl8Bi2
  8250 Bi(III)Cl5(2-) (KAMWOK)Cl8Bi2
  8251 Bi2Br4Br4Bi2
  8252 Bi2Br4 (Geo)Br4Bi2
  8253 Bi2Br6Br6Bi2
  8254 Bi2Br6 (Geo)Br6Bi2
  8255 Bi2I4I4Bi2
  8256 Bi2I4 (Geo)I4Bi2
  8257 Bi2I6I6Bi2
  8258 Bi2I6 (Geo)I6Bi2
     1 Hydrogen, cationH


REF: The Cambridge Structural Database: a quarter of a million crystal structures and rising. F. H. Allen, Acta Cryst. B58, 380-388, (2002)
 
 CHARGE=-2 PM7
Bi(III)Cl5(2-) (KAMWOK)
 <Bi-Bi> <BiCl><Cl-Bi-Bi> <Bi-Cl> GR=CCDC
 Bi   0.00000000 +0  0.0000000 +0  0.0000000 +0   0   0   0
 Bi   4.45245700 +1  0.0000000 +0  0.0000000 +0   1   0   0
 Cl   2.78685900 +1  40.7744320 +1  0.0000000 +0   1   2   0
 Cl   2.50595000 +1 133.1875022 +1  -0.0392543 +1   1   2   3
 Cl   2.42918278 +1 110.4343279 +1 -120.9808643 +1   1   2   4
 Cl   2.56379778 +1  31.2621786 +1 -179.9334949 +1   2   1   3
 Cl   2.43232764 +1 115.7516015 +1 -117.4876022 +1   2   1   6
 Cl   2.43250260 +1 121.7969854 +1 115.9990330 +1   2   1   7
 Cl   2.43205065 +1 115.0781041 +1 116.0759375 +1   2   1   8
 Cl   2.42943132 +1 110.5638280 +1 -117.3146364 +1   1   2   5