Accuracy

XeF4r   6257 Xenon tetrafluoride (Geo)

(Previous)     (Back)     (Next)        

   

    #  Species Formula
  6247 Ti(IV)I4Cp (JOHJOF) (Geo)C6H6Al2TiI8
  6248 Ti(II)I4(Ar) (TEFCEM) (Geo)C9H12Al2TiI8
  6249 Te(IV)I6(2-) (IZOWAV) (Geo)Te2I10
  6250 Te(IV)I6(2-) (IZOWAV)Te2I10
  6251 Xenon, cationXe
  6252 Xenon, atomXe
  6253 Xenon Lithium, cation (Geo)LiXe
  6254 Xenon tetroxideO4Xe
  6255 Xenon tetroxide (Geo)O4Xe
  6256 Xenon fluoride, anion (Geo)FXe
  6257 Xenon tetrafluoride (Geo) F4Xe
  6258 Xenon tetrafluorideF4Xe
  6259 Xenon sodium, cation (Geo)NaXe
  6260 Xenon chloride, anion (Geo)ClXe
  6261 Xenon potassium, cation (Geo)KXe
  6262 Xenon bromide, anion (Geo)BrXe
  6263 Xenon iodide, anion (Geo)IXe
  6264 Cesium, cationCs
  6265 Cesium, 2P(u) - 6s(0)6p(1)Cs
  6266 Cesium, 2S(g) - 6s(1)6p(0)Cs
  6267 Cesium, atomCs


REF: X-ray analysis.
 
 SYMMETRY PM7
Xenon tetrafluoride
 <Xe-F> GR=X-RAY
 
 Xe   0.00000000 +0  0.0000000 +0  0.0000000 +0   0   0   0
 F   1.92626800 +1  0.0000000 +0  0.0000000 +0   1   0   0
 F   1.92626800 +0 179.6495432 +1  0.0000000 +0   1   2   0
 F   1.92626800 +0  90.3602415 +1 -155.1678298 +1   1   2   3
 F   1.92626800 +0  89.6746423 +1 -179.9668342 +1   1   2   4
 
  2 1  3  4  5