SENQEI

 

CSD entry SENQEI.  Chemical name: 5,10,15,20,25,30-hexakis(Trifluoromethyl)-(28)hexaphyrin